Cartera de serveis

DESCARREGAR INFORMACIÓ

L’assistència sanitària s’organitza en diferents tipus de visites:

Atenció en consulta

L'atenció en consulta té les següents modalitats:

 • Consulta amb cita prèvia.
 • Consulta espontània o urgent.
 • Atenció immediata a l'emergència.
 • Consulta programada.
Atenció domiciliària

L'atenció al domicili es presta, tant en règim espontani en resposta a la demanda del pacient, com en règim programat formant part d'un programa específic d'atenció domiciliària (ATDOM).

Consulta telefònica

Les consultes telefòniques poden fer-se trucant al telèfon 93 507 03 90 o al 902 500 179. El professional respondrà la trucada tant aviat com li sigui possible.

Consulta per eConsulta

Eina de comunicació digital entre els pacients i els professionals sanitaris que complementa l’atenció presencial asincrònica, no urgent. Accedeix a la Meva Salut.

Les ACTIVITATS SANITÀRIES que L’EAP Dreta de l‘Eixample ofereix son les següents:

 • Anamnesi, exploració, diagnòstic, i tractament de patologies.
 • Prescripció farmacèutica.
 • Sol·licituds de proves complementàries.
 • Seguiment de patologies agudes i cròniques.
 • Establir els criteris de baixa i alta laboral.
 • Valoració dels malalts controlats al CAP II i hospital.
 • Derivació a especialistes o centres especialitzats.
 • Certificats o informes requerits per l'usuari.
 • Cures pal·liatives.

Es realitzaran pel personal sanitari i inclou:

 • Cures de ferides i nafres.
 • Administració injectables.
 • Extracció de taps de cera.
 • Electrocardiogrames.
 • Espirometries.
 • Pulsioximetria nocturna.
 • Prova de la tuberculina.
 • Prova d'embaràs.
 • Tires d'orina.
 • Sondatges vesicals.
 • Infiltracions.
 • Cirurgia menor.
 • Crioteràpia.
 • MAPA.

L’extracció de sang i la presa de mostres per a anàlisi s'efectuen en el propi centre de 8 a 9,30 hores de dilluns a divendres pel personal d'infermeria, tant en el centre com a domicili, en els cas que el pacient no pugui desplaçar-se.

Es realitzen sempre a petició del professional, i es realitzen a centres concertats. Inclouen:

 • Cures de ferides i nafres.
 • Administració injectables.
 • Extracció de taps de cera.
 • Electrocardiogrames.
 • Espirometries.
 • Pulsioximetria nocturna.
 • Prova de la tuberculina.
 • Prova d'embaràs.
 • Tires d'orina.
 • Sondatges vesicals.
 • Infiltracions.
 • Cirurgia menor.
 • Crioteràpia.
 • MAPA.

Des del 2013 també disposem de servei propi d'ecografies. Des de 2014 disposem de servei d'ortopantomografia. No tenim demora per a la realització de les proves complementàries.

SERVEI PÚBLIC:

Prestacions cobertes pel Servei Català de la Salut.

NENS:
 • Tractaments de les incisives i canines permanents en cas de malaltia, malformació o traumatisme.
 • Programa de salut bucodental a les escoles.
 • Instruccions sanitàries en dieta i salut bucodental acompanyades d´ensinistrament d´higiene oral.
 • Aplicació de fluor tòpic segons les necessitats individuals de cada nen o nena.
 • Revisió anual incloent-hi l’exploració radiogràfica quan sigui convenient.
 • Segelladors de fissures o fosses en dents permanents.
 • Obturacions en dents permanents.
 • Tractaments pulpars de les dents permanents amb lesions pulpars irreversibles que puguin ser reparades.
 • Exodòncies de dents temporals i permanents.
 • Tartrectomies en dentició permanent quan es detecti càlcul i/o pigmentacions extrínseques incompatibles amb la salut gingival.
ADULTS:
 • Tartrectomies (neteges dentals) en dones embarassades i pacients diabètics tipus 1 o insulinodependents (sota indicació facultativa).
 • Revisions, instruccions higiene oral.
 • Proves radiològiques complementàries (ortopantomografia i Rx periapicals).
 • Proves de vitalitat al fred i calor.
 • Exodòncies simples i semiquirúrgiques.

SERVEIS COMPLEMENTARIS:

Les següents prestacions NO estan cobertes pel Servei Català de la Salut (CatSalut). Amb l'objectiu d'oferir una atenció buco-dental integral i de qualitat, prestem els següents serveis contant amb la col·laboració del Dr. López-Truchero, la Dra. Saüch i el Dr. Jordana.

NENS:
 • Odontologia conservadora: obturacions, endodòncies.
 • Pròtesis fixa i amovible.
 • Implantologia.
 • Estètica dental: blanquejaments, carilles.
 • Periodòncia: higienes, curetatges.
 • Fèrul·les o plaques de descàrrega, protectors bucals esportius.
 • Odontopediatria: obturacions, pulpotomies, pulpectomies, mantenidors d'espai.
 • Ortodòncia per a nens i adults.

La Unitat de Geriatria ofereix els següents serveis:

Assistència sanitària::

S’organitza en visites al centre, visites a domicili, consulta telefònica i consultes per correu electrònic.

Les activitats sanitàries que s'ofereixen són:

 • Anamnesi, exploració, diagnòstic i tractament de patologies.
 • Prescripció farmacèutica.
 • Sol·licituds de proves complementàries.
 • Seguiment de patologies agudes i cròniques.
 • Derivació a especialistes o centres especialitzats.
 • Certificats o informes requerits per l’usuari.
Tècniques:
 • Cures de ferides i nafres
 • Administració d'injectables.
 • Sondatges vesicals i nasogàstrics.
 • Espirometria.
 • Electriocardiogrames.
 • Prova de tuberculina.
 • Infiltracions.
 • MAPA.
 • Atenció paliativa.
Vigilància sanitària::

Control de tractaments i gestió de fàrmacs, control de les mesures higiènic-sanitàries de la residència, control i gestió dels recursos assistencials externs.

Formació sanitària::

Formació de les gerocultores de la residència en temes sanitaris.

Consultoria::

Dels professionals que treballen a les residències de la gent gran.

 • Valoració del risc social.
 • Assessorament sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics.
 • Abordatge dels problemes socials tant al centre com a domicili, i suport al malalt i al cuidador.
 • Proporcionar atenció preventiva, assistencial i de reinserció social tan en consulta espontània com programada a aquelles famílies o persones amb problemes socials que influeixin directa o indirectament en la salut.
 • Promoció i participació en l'avaluació dels aspectes culturals, socio-econòmics i de risc socio-sanitari de la població assignada a l'EAP.
 • Participació en programes de salut.
 • Vetllar perquè l'EAP integri els aspectes relacionats amb la reinserció social en l'atenció a la població.
 • Proporcionar atenció preventiva, assistencial i de reinserció social tant en consulta espontània com programada a aquelles famílies o persones amb problemes socials que influeixin directa o indirectament en la salut.
 • Promoció i participació en l'avaluació dels aspectes culturals, socioeconòmics i de risc sociosanitari de la població assignada a l'EAP.
 • Participació en programes de salut.
 • Vetllar perquè l'EAP integri els aspectes relacionats amb la reinserció social en l'atenció a la població.

 • Immunitzacions a tots els grups de població, segons el calendari de vacunacions vigent del Departament de Salut.
 • Detecció dels factors de risc i el seu control (alcoholisme, tabaquisme, drogodependències...).
 • Cribratge i detecció de patologies cròniques: hipertensió arterial, diabetis mellitus, dislipemia, malaltia pulmonar obstructiva crònica, obesitat, metabolopaties a la infància...
 • Educació sanitària adreçada tant a persones sanes com a pacients amb problemes de salut establerts, fomentant estils de vida saludables (alimentació sana i exercici físic) i la prevenció de riscos per a la salut.
 • Protocol de seguiment del nen sa.
 • Cribratge de trastorns depressius i altres patologies mentals, així com prevenció del suïcidi.
 • Cribratge de caries i prevenció de malaltia periodontal i càncer bucal.
 • Cribratge per al risc de malalties infecto-contagioses.
 • Detecció i orientació de famílies i individus de risc psicosocial.
 • Promoció de l’autocura i de conductes sexuals sense risc.

 • Identificar i prioritzar els principals problemes de salut de la població. Adequar els serveis a les necessitats detectades.
 • Conèixer els recursos institucionals i comunitaris, promoure el seu desenvolupament i aprofitament per part de la població.
 • Establir sistemes de registre que permetin conèixer els problemes de salut atesos, la seva incidència, prevalença i cobertura de l'atenció prestats.
 • Oferta com a col·laborador, com a assessor en temes sanitaris amb les organitzacions comunitàries.
 • Coordinació amb altres serveis de la comunitat, especialment els serveis socials i altres serveis sanitaris.
 • Establir mecanismes formals i informals de participació en l'anàlisi de les necessitats i la decisió d'intervencions.

 • Control i declaració de malalties de declaració obligatòria.
 • Seguiment de casos i contactes de malalties infectocontagioses.
 • Declaració de reaccions adverses a medicaments.

 • Coordinació amb els serveis de suport diagnòstic: els diferents proveïdors de proves complementàries garanteixen una important accessibilitat a les mateixes. S'ofereix un alt nivell de qualitat en la seva realització, així com una ràpida entrega.
 • Coordinació amb el segon nivell assistencial: Es mantenen contactes amb els responsables i especialistes del CAP II per agilitzar tots els procediments i una ràpida accessibilitat a les visites. Els proveïdors que col·laboren amb la nostra entitat garanteixen el tractament confidencial de les dades dels pacients.
 • Coordinació amb els altres recursos sanitaris i socials de l'ABS: Es mantenen col·laboracions amb els serveis hospitalaris de referència per garantir una alta accessibilitat als esmentats serveis, especialment en els casos en què la gravetat de la patologia detectada exigeix un tractament ràpid. D'altra banda, la treballadora social estableix els contactes necessaris amb les organitzacions de la comunitat i realitza els contactes necessaris per optimitzar els recursos existents.
 • Vinculació amb els programes d'emergències i els seus codis d'activació.

 • Informació i documentació sanitàries.
 • Gestió d'agenda dels professionals.
 • Gestió d'agenda de primeres visites a especialistes.
 • Assignació de metge/pediatre/infermer.
 • Canvi de metge/pediatre/infermer.
 • Tramitació/renovació de la targeta sanitària.
 • Lliurament de còpia de recepta electrònica.
 • Recepció de reclamacions i suggeriments.
 • Gestió de proves complementàries.
 • Gestió reintegro de productes exclosos.
 • Canvis de Centre d'Atenció Primària.