Pacients

Garantim el respecte a allò que estableix la Carta de Drets i Deures de les persones en relació amb la salut i l'atenció sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Mostra d'això és el nostre nou codi ètic, que té com a principis fonamentals el Respecte, l'Autonomia, el Rigor, l'Honestedat, l'Honradesa, l'Equitat i la Legalitat.